Historia Szkoły

Historia Szkoły

Data publikacji 23.02.2011

Szkoła Policji w Pile powstała 15 września 1954 roku.

 

W pierwszym kursie szkoleniowym, który rozpoczął się w grudniu 1954 roku, udział wzięło 492 słuchaczy. Szkolenie trwało 4 miesiące. Baza dydaktyczno-szkoleniowa była w tym okresie skromna. Brakowało literatury zawodowej i pomocy naukowych. Czas trwania nauki wyznaczał Komendant Główny MO. Trzy kolejne kursy trwały zaledwie cztery miesiące, co wynikało z potrzeby przeszkolenia jak największej liczby funkcjonariuszy. Od września 1956 roku wprowadzono kursy 5-miesięczne, a w 1957 roku 10-miesięczne. Program kursu 10-miesięcznego obejmował 1352 godziny zajęć.

Historia Szkoły    

Obejmował on zagadnienia z zakresu kryminalistyki, nadzoru administracyjnego i służby zewnętrznej, prawa karnego materialnego i procesowego, wykształcenia strzeleckiego, musztry, taktyki specjalnej i wychowania fizycznego. Ponad 200 godzin zajęć poświęcono na szkolenie polityczne.

Od pierwszych lat działania Szkoły jej słuchacze pełnili służby w Komendzie Miejskiej MO w Pile. Polegały one na służbie patrolowej, ale również na przesłuchiwaniu świadków, wywiadach, obserwacjach i przeszukaniach.

Historia Szkoły      Historia Szkoły

Rok 1960 był ważnym etapem w rozwoju Szkoły. Dotychczas prowadzono tu tylko kursy posterunkowych. Od 1 kwietnia 1960 roku rozpoczęło się szkolenie referentów operacyjno--dochodzeniowych. Program szkolenia zawierał rozbudowane wiadomości z zakresu prawa, kryminalistyki, taktyki zwalczania przestępczości. Datę tę można uznać za początek specjalizacji, z której do dzisiaj znana jest Szkoła Policji w Pile.

   

Z czasem specjalizacja ta ugruntowała się jeszcze bardziej, aby w 1973 roku odejść całkowicie od szkolenia posterunkowych i skoncentrować się na przeszkalaniu referentów operacyjno- -dochodzeniowych. Kształcono ich na podstawie jednolitego, 8-miesięcznego programu. W następnych latach szkolenia zaczęły uwzględniać podział na specjalistów od zwalczania przestępstw kryminalnych i gospodarczych.

W okresie od 1969 do 1974 roku nastąpiła gruntowna modernizacja bazy naukowo-technicznej. Wybudowano nowe obiekty gospodarcze, socjalno-kulturalne i sportowe, usprawniające pracę Szkoły.

W październiku 1977 roku zorganizowano filię Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych. Absolwentami studium zostało 205 słuchaczy.

W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce przemiany społeczne i polityczne. Demokratyzacja systemu politycznego spowodowała zmiany w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W kwietniu 1990 roku powołano do życia policję. Spowodowało to reformę szkolnictwa policyjnego, nastawionego na przygotowanie policjantów, służących społeczeństwu.

Historia Szkoły    Historia Szkoły

   

10 maja 1991 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole. W księdze pamiątkowej biskup Józef Michalik napisał „Niech Bóg umocni dobro, które sam w sercu człowieka złożył i niech będzie ono widoczne przez posługę Każdego Polskiego Policjanta”.

Historia Szkoły

11 września 2004 roku Szkoła obchodziła uroczyście swoje 50-lecie. Tego dnia została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” w dowód uznania za działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz otaczanie opieką dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Historia Szkoły

W 2014r. Szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia powołania. Główne uroczystości odbyły się 12 września. W tym dniu odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Komendanta Głównego Policji, a przed budynkiem Szkoły zorganizowano ogólnodostępny festyn połączony z licznymi koncertami i prezentacjami.

Obecnie w Szkole kształcą się policjanci z całej Polski, a szkoła po okresie intensywnego szkolenia policjantów na kurasach podstawowych, powróciła do swoich korzeni, czyli kształcenia kadr Policji kryminalnej.

 Szczególne miejsce zajmują prowadzone w Szkole kursy dla techników kryminalistyki. W Szkole realizowane są również m.in. kursy specjalistyczne dla policjantów służby kryminalnej w zakresie: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, działań werbunkowych oraz z zakresu nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję.

W Szkole, mimo głównego profilu kształcenia, jakim są kursy dedykowane dla funkcjonariuszy służb kryminalnych - odbywają się również szkolenia na kursach podstawowych, gdzie przygotowują się do zawodu nowo przyjęci policjanci.

Przez Szkołę w skali roku, przewija się kilka tysięcy słuchaczy biorących udział w różnorodnych szkoleniach.

Powrót na górę strony