Część 2

Szkice i plany kryminalistyczne cz. 2

Data publikacji 18.05.2011

Podział według kryterium "przedmiot szkicowania"

Wyróżniamy następujące szkice :

 1. zabudowań (tzw. przestrzeni zamkniętej),
 2. terenu (tzw. przestrzeni otwartej),
 3. terenu i zabudowań.

W zależności od rozległości graficznie przedstawionego terenu wyróżniamy następujące rodzaje szkiców:

 1. ogólne,
 2. szczegółowe,
 3. specjalne.

Szkic ogólny

Szkic ogólny Szkic ogólny sporządza się w celu zobrazowania położenia terenu pomiędzy charakterystycznymi punktami lub cechami terenu a w szczególności, gdy zachodzi konieczność utrwalenia :

 1. położenia miejsca czynu w stosunku do otoczenia (np. wąwozu, w którym dokonano zgwałcenia w stosunku do pobliskich dróg, zabudowań, lasu, zbiorników wodnych, sklepu, do którego zostało dokonane włamanie w stosunku do przyległego podwórza,
 2. miejsca przestępstwa jednocześnie z tymi częściami otaczającego go terenu lub też częściami budowli, w których występują również ślady przestępstwa lub przestępcy, np. gdy działanie przestępcze rozpoczęło się w jednym miejscu, a zakończyło w drugim,
 3. drogi przejścia psa tropiącego,
 4. rzutów budynków, w których doszło do zdarzenia i wskazanie tego, w którym nastąpił czyn przestępczy.

Szkic ogólny daje w małej skali obraz znacznej przestrzeni dokoła właściwego miejsca zdarzenia. Z reguły stosuje się skalę; 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1000.

Nie należy obciążać szkicu ogólnego drobnymi szczegółami, gdyż zmniejsza to jego przejrzystość. W szkicach ogólnych (tak samo, jak i pozostałych) należy stosować umowne znaki kryminalistyczne i topograficzne.

Szkice szczegółowe

Szkic szczegółowy Przedstawiają oględziny miejsca zdarzenia lub jego część wraz z rozmieszczeniem poszczególnych przedmiotów i śladów. Szkice te zawierają wszystkie elementy danego obszaru ujawnione w toku oględzin. Sporządza się w dużej skali, np. 1 : 10, 1 : 25, 1: 50. Konieczne jest dokonywanie ścisłych pomiarów określonych odległości. Wszystkie oznaczenia śladów umieszcza się w legendzie.

 

Szkice specjalne

Szkic specjalny - rozmieszczenie plam krwawych Sporządza się wyjątkowo wtedy gdy konieczne jest pokazanie poszczególnych fragmentów lub śladów na miejscu oględzin. Zadaniem tych szkiców jest dopomóc w rozstrzygnięciu specjalnych zagadnień powstałych w trakcie oględzin. Szkice specjalne kreśli się w celu np. :

 • wyznaczenia elementów ścieżki chodu (ichnogramy),
 • ukazania rozmieszczenia śladów linii papilarnych lub śladów mechanoskopijnych na danym podłożu,
 • rozmieszczenia plam krwi na przedmiocie,
 • przedstawienia pozycji zwłok w odniesieniu SPO - SLO,
 • wskazania krzyżujących się śladów pojazdów na miejscu wypadku drogowego.

Szkice specjalne rysuje się w skalach bardzo małych, naturalnych lub powiększonych, tj. 1 : 10, 1: 5, 1 : 2, 1 : 1, 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1. W celu właściwego odzwierciedlenia jakiegoś zagadnienia rysuje się je również w różnych płaszczyznach i rzutach geometrycznych (rzucie poziomym, rzucie pionowym) czy też szkic w perspektywie. Ich wykonanie jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy z różnych względów nie można wykonać zdjęć oględzinowych.

Powrót na górę strony