Plan Równości Płci w Policji

W dniach 25-26 kwietnia br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie na temat wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026.

To dokument strategiczny, którego celem jest stworzenie w formacji środowiska pracy i służby wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń. W spotkaniu uczestniczyła nadkom. Żaneta Kowalska - Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. Ochrony Praw Człowieka.

Plan wszedł w życie 1 września 2023 roku i obejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Policji, zapewnienie im równych szans w rozwoju zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Główne założenia Planu:

  • Zwiększenie reprezentacji kobiet w korpusie policjantów do 30% do 2026 roku.
  • Wprowadzenie obiektywnych kryteriów awansów i szkoleń, uwzględniających specyficzne potrzeby kobiet.
  • Wzmocnienie mechanizmów zgłaszania i rozpatrywania przypadków dyskryminacji oraz podnoszenie świadomości na temat równości płci wśród policjantów.
  • Zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy i opieki nad dziećmi dla policjantek i policjantów.
  • Prowadzenie kampanii edukacyjnych i szkoleń promujących równość płci i zwalczających stereotypy płciowe.

Plan Równości Płci w Policji jest wdrażany na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej formacji. Za jego realizację odpowiadają specjalnie powołane osoby – Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji ds. Równości Płci oraz Pełnomocnicy ds. Równości Płci w jednostkach organizacyjnych Policji.

 

WH

Zdjęcie: Strona internetowa Komendy Głównej Policji

Powrót na górę strony