?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych?

Data publikacji 17.12.2012

Pod takim tytułem odbyło się w dniu 14 grudnia III seminarium poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej, które ...

?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? Pod takim tytułem odbyło się w dniu 14 grudnia III seminarium poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej, które zorganizowano w pilskiej Szkole Policji przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia KGP.
?Zasady etyki zawodowej policjanta w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów za czyny popełnione poza służbą?, ?Zasada nullum crimen sine lege a zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych?, ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności?, ?Podstęp w postępowaniu karnym a zasady etyki zawodowej?, ?Wzorce osobowe etyki policjanta?, ?Realizacja funkcji kierowniczej w kontekście zasad etyki zawodowej policjanta?, ?Rola motywacyjna przepisów dyscyplinarnych w Wojsku Polskim?, ?Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy CBA i odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie na tle uregulowań obowiązujących w innych służbach?, ?Etyka w zawodzie policjanta a naruszenie zasady prawa do obrony w procesie karnym?, ?Medialne aspekty etyki zawodowej? - to tylko niektóre z tytułów referatów, które wygłosili uczestnicy seminarium.
Wzięło w nim udział ponad 80 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli środowisk naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile), Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile - doc. dr Danuta Kitowska, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu doc. dr Ryszard Hayn, czy też podinsp. Sebastian Maj - naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu, autor książki ?Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych?. Podczas obrad prelegenci poruszali wiele interesujących tematów dotyczących prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, a podczas dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami z tego obszaru.

?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych?
?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych? ?Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych?

autor: Krzysztof Opaliński

(17.12.12)

Powrót na górę strony